آخرین اخبار
تشکیل کارگروه هم اندیشی توسعه سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه خدمات شهری و محیط زیست

تشکیل کارگروه هم اندیشی توسعه سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه خدمات شهری و محیط زیست

با عنایت به رویکردهای جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در خصوص محورهای ۷گانه توسعه سرمایه گذاری و تشکیل کارگروه های هم اندیشی با معاونت های تخصصی شهردار تهران جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه ها، کارگروه هم اندیشی توسعه سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه خدمات شهری و محیط زیست به میزبانی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و با حضور معاونین و مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه معاونت خدمات شهری و محیط زیست تشکیل گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات حاضرین، عناوین و محورهای قابل سرمایه گذاری و مشارکت در هر حوزه مشخص و مقرر گردید طی یک فرآیند ۴ماهه بسته های سرمایه گذاری حوزه خدمات شهری و محیط زیست تهیه و طی همایش ۳روزه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه گردد.

طراحی سایت