آخرین اخبار
آگهی فراخوان عمومی فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری تربت جام – خراسان رضوی

آگهی فراخوان عمومی فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری تربت جام – خراسان رضوی

شهرداری تربت جام در نظر دارد برای فرصت های سرمایه گذاری خویش با رعایت شیوه نامهسرمایه گذاری و با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد تجدید فراخوان در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری به روش سرمایه گذاری مشارکتی از طریق تجدید فراخوان عمومی، شریک واجد شرایط انتخاب نماید.

مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ایران ، حامی فعالین سرمایه گذاری شهری .

طراحی سایت