آخرین اخبار
معرفی دوپروژه سودآور برای مشارکت در شهرداری باقرشهر

معرفی دوپروژه سودآور برای مشارکت در شهرداری باقرشهر

معرفی دوپروژه سودآور برای مشارکت در شهرداری باقرشهر:

جایگاه سوخت و مجموعه فرهنگی هنری در شهر باقرشهر تهران

مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران ، حامی پروژه های سرمایه گذاری شهری.

طراحی سایت