آخرین اخبار
شهرداری بجنورد؛آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاری (نوبت اول)

شهرداری بجنورد؛آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاری (نوبت اول)

شهرداری بجنورد در نظر دارد باستناد اختیارات حاصله از شورای اسلامی شهر و شیوه نامه سرمایه گذاری و مصوبه شماره ۳۴۶۸۵/۹۸ تاریخ ۹۸/۵/۱ هیئت عالی سرمایه گذاری، نسبت به شناسایی سرمایه گذار اعم از حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط جهت موارد و فرصت های ذیل اندک اقدام نماید.

طراحی سایت