آخرین اخبار
آغاز مسیری نو در توسعه شهری بوشهر

آغاز مسیری نو در توسعه شهری بوشهر

به گزارش روابط عمومی مدرسه سرمایه گذاری شهری کشور، با اتمام مطالعات چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ بوشهر، نقشه راه توسعه اقتصادی این شهر ترسیم ومجلد نهایی آن به شهردار بوشهرتحویل شد.

داود ندیم موسس مدرسه سرمایه گذاری شهری ، در مراسم اعطای نقشه راه اقتصادشهری بوشهرگفت :

به منظور ایجاد درآمدهای پایدار وایجاد رونق اقتصادی در حوزه اقتصاد شهری بطور حتم میبایست خط تولیدها و مدلهای ثروت آفرینی متعددی را درشهرها ایجاد نمود . در اکثر این مدلها، رویکرد بر مبنای بهره مندی از سرمایه های بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی میباشد ولی میبایست قبل از ورود این سرمایه ها و قبل از دایر کردن خطوط تولید ثروت آفرینی ابتدا میبایست نقشه راه ، اطلس سرمایه گذاری میباشد که ترکیبیاز چشم انداز آینده شهر ، استراتژیهای توسعه شهر، برندینگ شهری و تهیه بسته های سرمایه گذاری برای فرصتهای سرمایه گذاری شهر میباشد .

ندیم افزود :

اقدام شهرداری بوشهر در تهیه نقشه راه و انجام مطالعات مذکور اقدامی ارزشمند بوده و مسیر را برای مدیران شهری و بخش خصوصی شهر هموارتر و مشخص تر مینماید .

بعد از اتمام کارتهیه نقشه راه اقتصادی ، نوبت به عملیاتی نمودن این نقشه اعم ازتهیه بسته های مشارکتی استاندارد و شروع اقدامات بازاریابی و جذب “سرمایه گذاران محلی در گام اول ” و “سرمایه گذاران ملی در گام دوم” و “سرمایه گذاران خارجی در گام سوم” و شروع تجاری سازی برند شهری بوشهرخواهد بود .

بر اساس این خبر، تیم اساتید مدرسه سرمایه گذاری ندیم ایران ، تحت شخصیت حقوقی  شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر ، مدت یکسال با جدیدترین متد روز و با همکاری فرهیختگان ومردم شهربوشهر، نسبت بانجام مطالعات چشم اندازاقتصادی ، استراتژیهای توسعه شهر” CDS ” و برندینگ شهری اقدام نمودند و به این ترتیب نقشه راه توسعه اقتصادی بوشهر تهیه و تدوین و نهایی گردید.

در این مراسم که با حضور رییس و تعدادی ازاعضای شورای اسلامی شهر بوشهر ، شهردار و تعدادی از معاونین و مدیران و مشاورن شهرداری برگزار شد، آقایان دکتر علیلومدیر پروژه چشم انداز واستراتژی توسعه شهری CDS ، و مهندس علی کرباسی مدیر پروژه برندینگ شهری، نسبت به انجام پرزنت مطالعات انجام شده اقدام نمودند و سپس هریک از اعضای جلسه ، نظرات نهایی خود را اعلام نمودند.

در پایان این مراسم ، مجلد مطالعات انجام شده توسط داود ندیم ، پدر سرمایه گذاری شهری ایران به دکتر امیری شهردار بوشهر تحویل داده شد.

طراحی سایت