آخرین اخبار
نمونه محاسبات B.O.T برای یک پروژه فرضی رستوران باغ

نمونه محاسبات B.O.T برای یک پروژه فرضی رستوران باغ

نمونه محاسبات B.O.T برای یک پروژه فرضی رستوران باغ توسط خانم دکتر کیخا کارشناس ارزیابی مالی واقتصادی اداره سرمایه گذاری شهرداری زاهدان.
طرح توجیهی مالی و اقتصادی

طراحی سایت