آخرین اخبار
ساخت دستگاه تولید برق از جاذبه زمین

ساخت دستگاه تولید برق از جاذبه زمین

چهار دانشمند ایرانی و آلمانی در آلمان موفق به ساخت دستگاهی شدند که با استفاده از پتانسیل انرژی جاذبه زمین، انرژی برق تولید نمایند.
نمونه آزمایشگاهی این دستگاه ساخته شده و اندازه دستگاه تقریبا معادل یک دستگاه کپی در یک مترمربع فضا میباشد ولی برق تولیدی آن در مقیاس با مشابه نیروگاههای خورشیدی معادل ۳۳۰۰ پانل و ۶۶۰۰ مترمربع زمین میباشد.
میزان برق تولیدی این دستگاه در ۲۴ ساعت برابر با یک مگاوات میباشد؛ هم اکنون در حال بررسی امکان استفاده از این انرژی بر روی خوردو ها هستند.
گرچه قیمت برق تولیدی و خود دستگاه بسیار بالاست اما در صدد عمومی سازی آن هستند.
اطلاعات بیشتر در سایت این شرکت آلمانی تحت آدرس زیر میباشد.

http://nrg-international.de

طراحی سایت