آخرین اخبار
سنجش ترجیحات مشتریان صنایع دستی

سنجش ترجیحات مشتریان صنایع دستی

موسسه روشنخانه مشق هنر در حال انجام پژوهشی در مورد توسعه صنایع دستی ایرانی است تا این هنر برآمده از فرهنگ غنی ایرانی بتواند در بازار رقابتی مصنوعات دستی جهان به جایگاه واقعی خود دست یابد. بدین منظور پرسشنامه ای در جهت برآورد ترجیحات  مشتریان صنایع دستی ایرانی تهیه شده است.
خواهشمند است برای دست یابی به نتایج مطلوب ،همیاری کنید.
مشارکت از طریق لینک زیر:
طراحی سایت