آخرین اخبار
دکتر مهدی علیلو استاد دانشگاه و از فعالین حوزه CDS کشور . از اساتید برتر مدرسه سرمایه گذاری

دکتر مهدی علیلو استاد دانشگاه و از فعالین حوزه CDS کشور . از اساتید برتر مدرسه سرمایه گذاری

دکتر مهدی علیلو استاد دانشگاه و از فعالین حوزه CDS کشور . از اساتید برتر مدرسه سرمایه گذاری

در موفقیت شهرها CDS عملکرد شهری بر پایه فقط نقش های موجود ، ساختارهای اقتصادی و وضعیت سازمانی قرار ندارند، بلکه بر پایه انعطاف پذیری قرار دارند. این احتمال وجود دارد که شهرها به واسطه نیروهای خارجی دچار تحول شوند.
در این زمان شهری موفق خواهد بود که با نحوه پاسخ دهی و واکنش آن به شوک های تولیدی به واسطه تغییرات سریع سال زمان می ۲۰تا ۱۰ در محیط داخلی و خارجی مشخص شود . معمولا تغییرات با جهش اساسی و یا شکست برد. تا مثبت و منفی بودن آن آشکار گردد.
اولین نقش راهبرد توسعه شهری ، شوک وارد کردن به سیستم شهری تحت شرایط کنترل شده CDS می باشد. تا ذی نفعان را برای ارزیابی و تعیین بی طرفانه موقعیت شان تشویق کند .
دومین نقش راهبرد توسعه شهری به کار گرفتن تعداد محدودی فعالیت به طور استراتژیک است CDS تا شهر را برای تغییرات چشم گیر در عملکرد خود توانا سازد .
فرایندهای موفق راهبرد توسعه شهری تقریباً همیشه ذی نفعان اصلی دارند که هدف دار عمل می کنند و در درون یک چارچوب از سیاست های کارآمد ، چشم انداز مشترکی را دنبال می کنند . آنچه که مهم است اینکه راهبرد توسعه شهری نباید طرح جامع تلقی شود.

منبع: www.bamdadetabriz.ir

طراحی سایت