آخرین اخبار
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

شهرداری سنندج در نظر دارد به استناد به شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت مالی شهرداری سنندج و موصوبات هیئت عالی سرمای گذاری و شورای اسلامی شهر سنندج پروژه های زیر را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، فنی و سوابق اجرایی لازم می باشند واگذار نماید.

فایل فراخوان

طراحی سایت