آخرین اخبار
سه موفقیت زیرساختی در حوزه سرمایه گذاری برای ارومیه رقم خورد

سه موفقیت زیرساختی در حوزه سرمایه گذاری برای ارومیه رقم خورد

حضرت پور، شهردار ارومیه با بیان خبر موفقیت های پی در پی شهرداری ارومیه در حوزه زیر ساختی مباحث سرمایه گذاری در سطح ملی گفت :

اولین موفقیت عبارت است از اینکه ، شیوه نامه سرمایه گذاری تدوین شده در مجموعه شورا اسلامی و شهرداری ارومیه ، بعنوان نمونه کشوری به وزیر محترم کشور و نیز سازمان شهرداریها و دهیاریها ارسال گردید و سازمان مذکور ضمن قبول کلیات آن طی نامه شماره   ۲۰۸۶۹ مورخه ۱۳/۶/۹۴     شیوه نامه مذکور را به کلیه استانداریها کشور جهت نظر خواهی ارسال نموده است و انتظار میرود با تلاش و پیگیری سازمان شهرداریها و وزارت کشور ، جدیدترین شیوه نامه کشوری با ابلاغ وزیر محترم کشور در اختیار شهرداریهای کشور قرار گیرد.

دومین موفقیت عبارت است از اینکه ، تقاضای شهرداری ارومیه از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نیز مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارتقای زیر ساخت قانونی حوزه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی ، مورد موافقت قرار گرفته و بعد از پیگیریها و برگزاری جلسات متعدد نهایتا به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، بعد از حدود پنجاه سال برای اولین بار در تاریخ کشور اولین گزارش ” مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی ” توسط مرکز مذکور تدوین و انتشار یافت تا زمینه و پایه ای باشد برای تدوین طرح یا لایحه مربوطه.

سومین موفقیت عبارت است از پذیرش پیشنهاد شهرداری ارومیه در اجلاس هایکو چین مجمع شهرداران آسیایی و تصویب قطعی آن در نشست تهران مجمع مذکور جهت تشکیل کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداریهای آسیایی میباشد که بنام ارومیه ثبت گردید.

حضرت پور افزود :

این موفقیت ها نشانگر حرکت علمی و تخصصی و پایه ای مجموعه ی شورا و شهرداری ارومیه در مباحث اقتصاد شهری و سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی میباشد.

شهردار ارومیه گفت :

اقدامات قابل توجهی در زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای پروژه های شهری توسط شهرداری ارومیه در حال انجام است که بزودی گزارشی با خبرهای خوش به شهروندان ارومیه ای و هموطنان عزیزمان تقدیم خواهد شد.

طراحی سایت