آخرین اخبار
جدول اقساط وام‌های ۸۰، ۶۰ و ۴۰میلیونی مسکن

جدول اقساط وام‌های ۸۰، ۶۰ و ۴۰میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام ۸۰میلیونی مسکن به‌روش ساده یک‌میلیون و ۱۴۹هزار تومان و در روش پلکانی سالانه بین ۹۹۱هزار تا ۱.۶ میلیون تومان است. اقساط وام ۶۰میلیونی در روش ساده ۸۶۲هزار و در روش پلکانی سالانه بین ۷۰۰هزار تا ۱.۲میلیون تومان خواهد بود.

 بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در روش ساده ماهانه یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۰۱ تومان است. کل سود این تسهیلات با احتساب سود ۱۴ درصدی ۸۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۴۰ تومان است.

در روش پلکانی سالانه (۱۲ساله) کل سود تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ۹۹ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۳۳۲ تومان است. مبلغ قسط ماهانه سال اول در این روش ۹۳۷ هزار و ۸۰۱ تومان و در سال دوم رقم اقساط ماهانه ۹۸۴ هزار و ۶۹۲ تومان است.
در سال سوم مبلغ اقساط ماهانه از مرز یک میلیون تومان عبور می‌کند و به یک میلیون و ۳۳ هزار و ۹۲۶ تومان افزایش می‌یابد. در سال چهارم مبلغ اقساط ماهانه یک میلیون و ۸۵ هزار و ۶۲۲ تومان خواهد بود.
میزان اقساط ماهانه در سال‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم به‌ترتیب یک میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۰۴ تومان، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۹۹ تومان، یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۷۴۴ تومان، یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۵۸۱ تومان و یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۳۸ تومان است.
در سال یازدهم بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن مبلغ اقساط ماهانه به یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۸۰ تومان افزایش می‌یابد.
در نهایت در سال دوازدهم بازپرداخت تسهیلات به‌روش پلکانی سالانه مبلغ تسهیلات با رشد حدود ۷۱ درصدی نسبت به رقم اقساط ماهانه سال اول به یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۹۵۹ تومان افزایش می‌یابد.
همچنین در روش پلکانی ۴ساله کل سود تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ۹۶ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۵۹۴ تومان خواهد بود. مبلغ اقساط ماهانه این روش در دوره ۴۸ماهه اول یک میلیون و ۱۱ هزار و ۸۲۲ تومان است. در دوره‌های ۴۸ماهه دوم و سوم نیز به‌ترتیب رقم اقساط ماهانه یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۸۶ تومان و یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۲۴ تومان خواهد بود.
سود ۷۴میلیون تومانی تسهیلات ۶۰ میلیونی
بازپرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومان مسکن نیز به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی ۴ساله امکان‌پذیر است. بر این اساس در روش ساده اقساط ماهانه ۸۶۲ هزار و ۲۷۶ تومان است، میزان کل سود این تسهیلات ۶۴ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۷۸۰ تومان خواهد بود.
در روش پلکانی سالانه (۱۲ساله) بازپرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی، کل سود تسهیلات ۷۴ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۹۹۹ تومان است.
در این روش مبلغ قسط این وام در سال اول ماهانه ۷۰۳ هزار و ۳۵۱ تومان و در سال دوم اقساط ماهانه ۷۳۸ هزار و ۵۱۹ تومان است.
در سال سوم میزان اقساط ماهانه با رشد ۴٫۹ درصد نسبت به مبلغ قسط ماهانه سال دوم به ۷۵۴ هزار و ۴۴۴ تومان افزایش می‌یابد. مبلغ اقساط ماهانه در سال‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم در روش بازپرداخت پلکانی سالانه به‌ترتیب ۸۱۴ هزار و ۲۱۷ تومان، ۸۵۴ هزار و ۹۲۸ تومان، ۸۹۷ هزار و ۶۷۴ تومان، ۹۴۲ هزار و ۵۵۸ تومان، ۹۸۹ هزار و ۶۸۶ تومان و یک میلیون و ۳۹ هزار و ۱۷۰ تومان خواهد بود.
در سال دهم رقم اقساط ماهانه وام ۶۰ میلیون تومانی در بازپرداخت پلکانی سالانه (۱۲ساله) یک میلیون و ۹۱ هزار و ۱۲۸ تومان است. در سال ماقبل آخر میزان اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۶۸۵ تومان است. در نهایت در سال دوازدهم قسط ماهانه معادل یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۶۹ تومان خواهد بود.
همچنین در روش پلکانی ۴ساله میزان سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی ۷۲ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۹۵ تومان است. رقم اقساط ماهانه این تسهیلات در ک دوره ۴۸ماهه اول ۷۵۸ هزار و ۸۶۶ تومان است، در دوره ۴۸ماهه دوم این رقم به ۹۱۰ هزار و ۶۴۰ تومان افزایش می‌یابد. در دوره ۴۸ماهه سوم نیز رقم اقساط ماهانه یک میلیون و ۹۲ هزار و ۷۸۶ تومان است.
سود ۴۹میلیون تومانی وام ۴۰میلیونی مسکن
اقساط بازپرداخت ۱۲ساله تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی مسکن به‌روش ساده ماهانه ۵۷۴ هزار و ۸۵۰ تومان است.
با احتساب نرخ سود سالانه ۱۴ درصدی، کل سود تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی به‌روش ساده بالغ بر ۴۲ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان است. در مجموع متقاضی باید ۸۲ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان را تا سال دوازدهم (ماه ۱۴۴) به بانک مسکن پرداخت کند.
در روش پلکانی سالانه (۱۲ساله) بازپرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی کل سود تسهیلات ۴۹ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۶۶۲ تومان است. مبلغ قسط این وام در سال اول ماهانه ۴۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان و مبلغ اقساط ماهانه وام ۴۰ میلیون تومانی در سال دوم به ۴۹۲ هزار و ۳۴۶ تومان افزایش می‌یابد.
در سال سوم رقم ماهانه اقساط به ۵۱۶ هزار و ۹۶۳ تومان افزایش می‌یابد. در سال چهارم بازپرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی، اقساط ماهانه به ۵۴۲ هزار و ۸۱۱ تومان افزایش می‌یابد.
در سال‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم میزان اقساط ماهانه وام ۴۰ میلیون تومانی در روش پلکانی سالانه به‌ترتیب ۵۶۹ هزار و ۹۵۲ تومان، ۵۹۸ هزار و ۴۴۹ تومان، ۶۲۸ هزار و ۳۷۲ تومان، ۶۵۹ هزار و ۷۹۰ تومان و ۶۹۲ هزار و ۷۸۰ تومان خواهد بود.
مبلغ اقساط ماهانه سال دهم ۷۲۷ هزار و ۴۱۹ تومان و اقساط سال یازدهم ۷۶۳ هزار و ۷۹۰ تومان است.
در سال دوازدهم بازپرداخت تسهیلات به‌روش سالانه میزان اقساط ماهانه با رشد ۷۱ درصدی نسبت به رقم قسط ماهانه سال اول به ۸۰۱ هزار و ۹۷۹ تومان افزایش می‌یابد.
بانک مسکن گزینه دیگری را پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی مسکن قرار داده است. بر این اساس وام‌گیرندگان می‌توانند تسهیلات را به‌روش پلکانی ۴ساله پرداخت کنند.
در این روش میزان سود تسهیلات ۴۸ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۷۹۷ تومان خواهد بود. مبلغ اقساط ماهانه این وام در دوره اول ۴۸ماهه ۵۰۵ هزار و ۹۱۱ تومان است که در دوره دوم ۴۸ماهه این رقم به ۶۰۷ هزار و ۹۳ تومان افزایش می‌یابد.
مبلغ اقساط ماهانه وام ۴۰ میلیون تومانی در دوره سوم ۴۸ماهه ۷۲۸ هزار و ۵۱۲ تومان است.

139403181528238665452325

139403181529377045452345 139403181529044125452335

طراحی سایت