آخرین اخبار
گزارش آینده پژوهی ایران  ۱۳۹۴

گزارش آینده پژوهی ایران ۱۳۹۴

گزارش ” آینده پژوهی ایران ۱۳۹۴ ” شامل توصیف و تحلیل مسائل اصلی ایران در سال ۱۳۹۴  وروابط متقابل این متغیر ها میباشد. پژوهش به این پرسش پاسخ داده که ، مسائل و متغیرهای کلیدی ایران در سال ۱۳۹۴ چه موضوعات و چالش هایی هستند ؟
برای دریافت فایل  PDF آن  به وب سایت  آینده بان تحت آدرس   AyandeBan » آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۴   مراجعه فرمایید.
طراحی سایت