آخرین اخبار
فراخوان سرمایه گذاری  برجهای دوقلوی شهرکرد

فراخوان سرمایه گذاری برجهای دوقلوی شهرکرد

شهرداری شهرکرد درنظر دارد از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب شریک و سرمایه گذار جهت ادامه اجرا و تکمیل پروژه برج دوقلوی کوه نور و دریای نوراز بین اشخاص حقیقی یا حقوقی(اعم از دولتی یا غیر دولتی) داخلی یا خارجی، بصورت مشارکت مدنی اقدام نماید.
لذا به پیوست آگهی فراخوان پروژه مذکور جهت استحضار و بهره برداری به حضور ارسال می گردد.
download-pdf
طراحی سایت