آخرین اخبار
دستورالعمل مشارکت مدنی در شهرهای جدید

دستورالعمل مشارکت مدنی در شهرهای جدید

ماده ۱-مقدمه
شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید در راستای عملیاتی نمودن اهداف و شرح وظایف خود مندرج در بندهای۷و ۱۳و ۱۴ و ۱۵از ماده ۴ اساسنامه ،به منظور تامین امکانات و زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاران و مشارکت در ایجاد شهرهای جدید؛تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در پروژه ها و تامین خدمات پشتیبانی و فنی و همچنین با عنایت به الزام تصویب ضوابط مشخص سرمایه گذاری پیشنهادی شرکت های تابعه به استناد بند ۱۵ و ۱۶ماده ۱۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و بند ۱۲ ماده ۲۰ اساسنامه شرکتهای تابعه “دستورالعمل مشارکت مدنی در شهر های جدید” به شرح زیر توسط مجمع عمومی شرکت های تابعه مورد تصویب قرار گرفته است .

دستورالعمل-مشارکت-مدنی

طراحی سایت