آخرین اخبار
دستورالعمل مشارکت مدنی درشهر های جدید

دستورالعمل مشارکت مدنی درشهر های جدید

شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید در راستای عملیاتی نمودن اهداف و شرح وظایف خود مندرج در بندهای۷و ۱۳و ۱۴ و ۱۵از ماده ۴ اساسنامه ،به منظور تامین امکانات و زمینه های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت در ایجاد شهرهای جدید؛تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در پروژه ها و تامین خدمات پشتیبانی و فنی و همچنین با عنایت به الزام تصویب ضوابط مشخص سرمایه گذاری پیشنهادی شرکت های تابعه به استناد بند ۱۵ و ۱۶ماده ۱۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید و بند ۱۲ ماده ۲۰ اساسنامه شرکتهای تابعه “دستورالعمل مشارکت مدنی در شهر های جدید” به شرح زیر توسط مجمع عمومی شرکت های تابعه مورد تصویب قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل این مطلب روی  لینک زیر کلیک کنید.

دستورالعمل مشارکت مدنی در شهرهای جدید

طراحی سایت