آخرین اخبار
موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران

شــهرداری به عنــوان یــک مؤسســۀ عمومــی غیردولتــی دارای یــک ســری ویژگیهــای، امتیــازات و اقتداراتــی اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر نهادهــای متصــدی امــور عمومــی متمایــز میســازد و امــروزه بــا ایفــاء صلاحیت های گســترده و متنــوع به وســیلۀ انعقــاد قراردادهــای عمومــی نقــش تعیین کننــدهای بــر زندگــی مــردم دارد. یکــی از راههــای ایجــاد ســرعت در توســعۀ اقتصــادی و آبادانــی و ایجــاد اشــتغال در شــهرها، جلــب مشــارکت مــردم، ســرمایه و ســرمایه گذاری اســت. در بخـش مدیریـت شـهری، قانـون فعلـی شـهرداریها کاملا سیسـتم شـهرداری را سیسـتمی دولتـی دیـده و فقـط بـه موضـوع عـوارض در شـهرداریها پرداختـه اسـت و علیرغـم جایـگاه قابـل ملاحظه شــهرداری در ارائــۀ خدمــات عمومــی، وضعیــت و چهارچــوب حقوقــی قراردادهــای مشــارکت در پروژههــای شــهرداری در نظــام حقوقــی مــا به طــور دقیــق مشــخص نیســت. همیــن امــر ضــرورت بررسـی و تبییـن جایـگاه و نظـام حقوقـی ایـن نـوع قراردادهـا و موانـع حقوقـی انعقـاد آنهـا بـا بخـش خصوصــی را بیــش از پیــش نمایــان میســازد.

طراحی سایت