آخرین اخبار
آغاز سیستم سرمایه گذاری شهری  در ” تربت جام ” با حضور تیم مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران

آغاز سیستم سرمایه گذاری شهری در ” تربت جام ” با حضور تیم مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران

شهردارتربت جام درهمایش جایگاه سرمایه گذاری شهری درتوسعه پایداراعلام کرد:

درآمدهای پایدارباتوسعه پایدارشکل می گیرند

باتوجه به شرایط اقتصادی کشورو شرایط مالی شهرداریها ما ملزم ومحکوم به این می باشیم که به سمت درآمدهای پایداررو آوریم وقطعا درآمدهای پایداربا توسعه پایدارشکل می گیرد.

شهردارتربت جام باذکراین مطلب در اولین همایش جایگاه سرمایه گذاری شهری درتوسعه پایدارکه روزگذشته درمحل تالارجامی این شهرستان برگزارگردیدگفت : متاسفانه امروزاکثر شهرداریهای کشوربه دلیل اینکه در آمدهای آنان نا پایدارمی باشندهزینه های پایداری نیزدارند.

سیدعلی حسینی همچنین افزود: قانون ۱۳۴۳ بیش از۳۵۰ ماموریت به شهرداریها محول کرده است وعلاوه براین موضوعات دیگری راکه هم حادث می گردندچون اکثرآنان متولی ندارند باز شهرداریها جورکش می باشند وبادنیایی ازماموریتها هزینه های زیادی راشهرداری ها متحمل می گردندکه این ها گره می خورندبه درآمدهای ناپایدارکه به شرایط اقتصادی مردم بستگی دارند چون اگر وضع اقتصادی مردم خوب باشدوضع شهرداریها هم خوب می باشدوبلعکس اگرمردم ازشرایط اقتصادی خوبی برخوردارنباشند وضع شهرداریها هم مناسب نخواهدبود که این با مشکلات زیادی همراه می باشد که هزینه های ثابت و روبه رشد ما درشهرداریها توام گردد به درآمدهای ناپایداری که خیلی تضمینی درآنهاوجودندارد. لذا شهرداریها ملزم به این می شونددرمسیر ایجاد درآمدهای پایدارگام بردارند.

وی بابیان اینکه انشاا… با حمایت سرمایه گذاران بومی بتوانیم ظرفیتی دراین شهرستان که ازظرفیت های بالایی نیزبرخوردارمی باشدفراهم کنیم گفت : اینکه تاکنون درحوزه سرمایه گذاری آن طوربایدوشاید کارمثبتی نیزمحقق نگردیده است این به دلایل متعددی برمی گرددکه عدم معرفی دقیق ظرفیت های تربت جام به شهروندان وسرمایه گذاران بومی وحتی استان , کشورو در سطح بین المللی یکی ازدلایل اصلی آن می باشد.

شهردارتربت جام درادامه خاطرنشان کرد: ما بایستی درمسیرایجاددرآمدهای پایدارقدم برداریم واین امکان پذیرنمی باشدمگربامشارکت مردم ومشارکت سرمایه داران وانشاا… بتوانیم با جلب حمایت سرمایه داران بومی ظرفیتی دراین شهرستان که ازظرفیتهای بالایی نیزبرخورداراست فراهم بکنیم .

شایان ذکراست اولین همایش جایگاه سرمایه گذاری شهری درتوسعه پایدارروز گذشته ازسوی شورای اسلامی شهرتربت جام وشهرداری باحضورامام جمعه شهرستان , دکترداود ندیم پدرسرمایه گذاری شهری ایران , مهندس علی کرباسی استاد برندینگ شهری , معاونت فرمانداری , شهرداران شهرهای همجوار, جمعی از سرمایه داران بومی واقشار مختلف درتالارجامی شهرستان تربت جام برگزارگردید.

خبرنگارخراسان : رضا اعلمی

طراحی سایت